Tymczasowe aresztowanie w Niemczech

areszt w Niemczech, niemiecki adwokat Berlin

Osoba aresztowana w Niemczech, szczególnie nie posługująca się językiem niemieckim narażona jest na wyjątkowy stres i niedogodności związane z zatrzymaniem. Nasi polskojęzyczni niemieccy adwokaci poza reprezentowaniem w samym postępowaniu karnym pośredniczą również w kontaktach zatrzymanego z najbliższymi wyjaśniają im prawa zatrzymanego. Dotyczy to w szczególności prawa do odwniedzin w areszcie, jak i prowadzenia spraw osoby nagle wyłączonej z jej codziennego życia zawodowego.

 

Aresztowanie następuje najczęściej niespodziewanie dla osoby podejrzanej o przestępstwo. Zwykle jest to ujęcie natychmiast po popełnieniu czynu. Innymi okolicznościami zatrzymania może być też Europejski Nakaz Aresztowania, wówczas zatrzymanie może nastąpić w innym państwie niż to w którym toczy się postępowanie i w którym popełnione zostało prestępstwo. Często współpracujemy z polskimi adwokatami reprezentującymi osoby zatrzymane na podstaiwe ENA.

 

Zatrzymanie przez policję w Niemczech możliwe jest w wyjątkowych okolicznościach. Osoba zatrzymana przez policję najpóźniej 48 godzin po zatrzymaniu musi zostać doprowadzona przed sędziego niemieckiego sądu karnego, który decyduje o ewentualnym przedłużeniu zatrzymania i wydaniu nakazu tymczasowego aresztowania. Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje osoby tymczasowo aresztowane w Niemczech albo osoby które spodziewają się aresztowania.

Sprawdzamy również czy konkretna osoba jest poszukiwana, czy został wydany nakaz, albo czy postępowanie przygotowawcze jest na etapie wskazującym na możliwość wydania nakazu aresztowania.

Jako niemiecko-polska kancelaria adwokacka jesteśmy w stanie doradzić i reprezentować Państwa we wszystkich sprawach karnych na terenie Niemiec, również w sprawach w których miało miejsce aresztowanie.

 

Najczęstszymi postępowaniami z polskimi obywatelami w Niemczech, które zaczynają się od zatrzymania osoby w areszcie śledczym, są postępowania z powodu paserstwa oraz kradzieży (także kradzieży dokonanej przez grupę bądź zarobkowej kradzieży samochodów w Niemczech). Do zatrzymań polskich obywateli w Niemczech i późniejszych aresztowań dochodzi też w wyniku bójek albo uszkodzeń ciała. Aresztowane są też prawie zawsze osoby, którym zarzuca się przemyt narkotyków do Niemiec, albo posiadanie narkotyków w znacznej ilości.

 

W przypadku przestępstw podatkowych i gospodarczych, do zatrzymań dochodzi przy wujątkowo cięzkich zarzutach. Orzecznictwo BGH mówi o stratach podatkowych przekraczających kwotę jednego miliona EUR.

 

W przypadku gdy obywatel Polski zostaje zatrzymany przez policję w Niemczech z kradzionym samochodem to już w momencie jego zatrzymania jest jasne, że zostanie zarządzony areszt tymczasowy.

Wniosek o uchylenie aresztu w Niemczech możliwy jest jedynie raz na trzy miesiące. Jeśli sąd odmówi uchylenia aresztowania, kolejny wniosek możliwy jest dopiero po trzech miesiącach. Dlatego nadmierny pośpiech ze złożeniem wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania często nie jest wskazany. Przed jego opracowaniem warto poświęcić czas na dogłębną analizę okoliczności konkretnej sprawy tak by wykorzystać wszystkie argumenty przemawiające na korzyść zatrzymanego. Zwykle nie warto składać wniosków o uchylenie tymczasowego aresztowania, jeśli oczywiste jest, że sąd taki wniosek odrzuci: jest to elementem pozaprocesowych relacji między adwokatem, prokuratorem i sądem.

 

Sądy w przypadku zatrzymania osób zamieszkałych w Polsce przyjmują automatycznie, że zachodzi obawa ucieczki, ponieważ osoba taka nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium Niemiec. Jest to kwestia dyskusyjna i kontrowersyjna. Praktyka niemieckich sądów i organów ścigania jest jednak konsekwentna.